НОВИОТ МИНИСТЕР ОД ВМРО ДПМНЕ ВО МВР: НЕМА ВОЗЕЊЕ КОЛА БЕЗ СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА!

Соопштение
Министерството за внатрешни работи ги известува граѓаните дека од 00 часот на 13 февруари 2024 година, согласно веќе донесените законски измени, а во врска со Преспанскиот договор, престануваат да важат патните исправи со името Република Македонија и во важност ќе бидат само патните исправи со името Република Северна Македонија. Ги замолуваме граѓаните со стари патни исправи воопшто да не се обидуваат да излезат од нашата држава затоа што тоа нема да биде возможно. Граѓаните со двојно државјанство ќе можат непречено да ги користат патните исправи од другата држава. Исто така, потенцираме дека било кој граѓанин на Република Северна Македонија кој ќе дојде на граничен премин за влез во нашата држава, ќе биде примен без оглед на тоа со каква патна исправа доаѓа.
Што се однесува до личните карти, ги известуваме граѓаните дека тие ќе важат и по 13 февруари, без оглед дали се со името Република Македонија или Република Северна Македонија и граѓаните ќе можат да ги користат непречено на територијата на нашата држава. За излез, пак, од државата во земјите со кои имаме билатерални договори за патување со лична карта, граѓаните нема да бидат враќани од страна на нашите гранични полициски службеници доколку имаат лична карта со името Република Македонија, но не можеме да гарантираме дека ќе бидат примени од другите држави. Истото важи и за сообраќајните дозволи, како и за личните карти.
Околу возачките дозволи, ги известуваме граѓаните дека од 00 часот на 13 февруари 2024 година ќе важат само возачките дозволи со името Република Северна Македонија. Министерството за внатрешни работи ќе постапува согласно закон и затоа апелираме граѓаните да не управуваат возило доколку немаат валидна возачка дозвола со името Република Северна Македонија. Предупредуваме и дека во случај на настаната штета при евентуална сообраќајна несреќа, поради невалидната возачка дозвола, граѓаните кои немаат валидна возачка дозвола ќе мора да ги сносат последиците околу евентуалната штета.
Во однос на налепниците НМК за регистерските таблички, повторуваме дека тие се комплетно бесплатни за граѓаните, а секоја евентуална злоупотреба односно било какво наплаќање ќе биде ригорозно санкционирано. Граѓаните можат во било која станица за технички преглед да отидат со возилото и сообраќајната дозвола и од страна на контролор од станицата за технички преглед ќе им бидат залепени налепниците на регистерските таблици.
——————–
Informim
Ministria e Punëve të Brendshme i informon qytetarët se nga ora 00:00 të datës 13.02.2024, në pajtim me ndryshimet e miratuara ligjore, në lidhje me Marrëveshjen e Prespës, pushon vlefshmëria e dokumenteve të udhëtimit me emrin Republika e Maqedonisë dhe të vlefshme do të jenë vetëm dokumentet me emrin Republika e Maqedonisë së Veriut.
Apelojmë te qytetarët me dokumente të vjetra të udhëtimit assesi të mos tentojnë të dalin jashtë shtetit tonë për shkak se kjo nuk do të jetë e mundshme. Qytetarët me shtetësi të dyfishtë do të mund pa pengesa ti shfrytëzojnë dokumentet e shtetit tjetër. Në të njëjtë kohë, potencojmë se çdo qytetar i Republikës së Maqedonisë së Veriut i cili do të vij në pikëkalim kufitar për hyrje në shtetin tonë, do të pranohet pa marrë parasysh se me cilin dokument të udhëtimit do të vjen.
Në lidhje me letërnjoftimet, i informojmë qytetarët se të njëjtit do të vazhdojnë edhe pas datës 13 shkurt, pa marrë parasysh se a janë me emrin Republika e Maqedonisë ose Republika e Maqedonisë së Veriut dhe qytetarët do të mund ti shfrytëzojnë në tërë territorin e shtetit tonë. Për dalje nga shteti, nga ana tjetër, nga shtetet me të cilat kemi marrëveshje dy palëshe për udhëtim me letërnjoftim, qytetarët nuk do të kthehen nga ana e nëpunësve policorë kufitarë nëse kanë letërnjoftim me emrin Republika e Maqedonisë, por nuk mund të garantojmë se të njëjtit do të pranohen nga shtetet tjera. E njëjta vlen edhe për lejet e qarkullimit të automjeteve, si për letërnjoftimet.
Rreth patentë shoferëve, i informojmë qytetarët se nga ora 00:00 të datës 13 shkurt të vitit 2024 do të vlejnë patentë shoferët me emrin Republika e Maqedonisë së Veriut.
Ministria e Punëve të Brendshme do të veprojë në pajtim me ligjin dhe për këtë apelojmë te qytetarët të mos drejtojnë automjetet nëse nuk kanë patentë shoferi valid me emrin Republika e Maqedonisë së Veriut. Gjithashtu paralajmërojmë se në rast të dëmit të shkaktuar gjatë aksidentit në trafik, qytetarët të cilët nuk posedojnë patentë shoferi do ti bartin pasojat rreth dëmit eventual.
Në lidhje me ngjitëset “NMK” në targat e regjistrimit, përsërisim se ato janë pa pagesë për qytetarët, kurse çdo lloj i keqpërdorimit rreptësisht do të sanksionohet. Qytetarët mund në çdo stacion për kontrollim teknik të shkojnë me automjetin dhe lejen e qarkullimit dhe nga ana e kontrollorit të stacionit për kontrollim teknik do ti ngjiten ngjitëset në targat e regjistrimit.
Можно е да е слика од текст
Сите реакции:

143

ВАЖНО!!! Почитувани читатели на МКДПресс, ограничени сме поради нашите позиции! Најавете се директно на страницата www.mkdpress.eu . Споделете на вашите профили, со пријателите, во групи и на страници. На овој начин ќе ги надминеме ограничувањата, а луѓето ќе можат да стигнат до алтернативното гледиште на настаните!?
Можеби ќе ти се допаѓа