Изворот на податоците се резултатите од контролите на возилата извршени од Синдикатите за техничка инспекција (TUV) во Германија.

Вкупно, статистиката вклучува 9,5 милиони контроли извршени во минатата година, при што автомобилите се поделени во различни групи според бројот на години на работа.